bandiera italiana

Aŭtoroj


HAXXXXXXXXX HACKTIVIST


Naskiĝdato: 29/03/1941
?
Rimarkoj: HAHAHAHHAHAHHAHHA

Artikoloj skribitaj por la revuo

L'esperanto © Itala Esperanto-Federacio. Ĉiuj rajtoj rezervitaj.
FEI - via Villoresi, 38 - 20143 MILANO - Italio - telefono/telekopiilo: +39 02 58100857 - www.esperanto.it